U bent hier: Home / Personeel / Wannes Vandenbussche

Wannes Vandenbussche

Wannes Vandenbussche
Tiensestraat 41 - bus 3445
3000 Leuven
België
lokaal: 03.14

tel: +32 16 32 96 72 of +32 16 3 25 204
contact

Biografie

Wannes Vandenbussche (1989) studeerde rechten aan de KU Leuven en aan de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Erasmus-uitwisseling). Hij behaalde in juli 2012 zijn diploma in de Joint Research Master van de KU Leuven en de Universiteit van Tilburg (magna cum laude). In mei 2017 verdedigde hij zijn proefschrift over bewijsnood bij aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, onder de wetenschappelijke begeleiding van prof. dr. Ilse Samoy (promotor) en prof. dr. Benoit Allemeersch (co-promotor). 

Wannes was tussen september 2012 en augustus 2017 voltijds verbonden aan het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KU Leuven, eerst als onderzoeks- en onderwijsassistent (AAP) en nadien als aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO). Hij vervulde onderwijstaken aan de KU Leuven en de Universiteit Hasselt (in het aansprakelijkheids-, bewijs- en verbintenissenrecht). Wannes was lid van diverse raden en besturen, zowel facultair (Faculteitsbestuur, Faculteitsraad en POC Rechten) als universitair (Academische Raad, Universiteitsraad en Groepsbestuur Humane Wetenschappen). In het kader van zijn doctoraal onderzoek deed hij onderzoeksverblijven aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit van Utrecht, aan de Université de Genève, aan het Max Planck Institute for Procedural Law in Luxemburg en aan de Université d’Aix-Marseille.

Publicaties

query=user:U0085924 year:[1998 TO 2018]&institution=lirias&from=1&step=20&sort=scdate
1 tot 20 van 73 resultaten
Items per pagina 10 |20 |50
Sorteren recentste eerst |auteur |titel |populariteit
 • presentation
  Vandenbussche, Wannes; 2018. Rethinking non-pecuniary remedies for defamation. The case for court-ordered apologies.
  LIRIAS1843187
  beschrijving


  Published
 • journal-article
  Vandenbussche, Wannes; Oplinus, Lina; 2018. De taak van de advocaat in het licht van het bijzondere verjaringsregime van art. 2276bis BW (noot onder Rb. Brussel 27 januari 2015). Rechtskundig Weekblad; 2018; Vol. 81; iss. 27; pp. 1062 - 1068
  LIRIAS1718809
  beschrijving

  Publisher: Intersentia
  Published
 • Vandenbussche, Wannes; 2018. O tempora, o mores. Over de totstandkoming en het bewijs van de verkoop van onroerend goed via elektronische weg (noot onder Antwerpen 19 december 2016). Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht / Revue Générale de Droit Civil; 2018; iss. 2; pp. 73 - 82
  LIRIAS1843188
  beschrijving
  In België gebeurt het slechts uitzonderlijk dat een rechterlijke uitspraak over een burgerlijk geschil ruime aandacht krijgt in de nationale media. In het voorjaar van 2017 was dit ontegensprekelijk het geval voor een arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 19 december 2016. In die uitspraak beslist de eerste kamer van het hof van beroep dat een overeenkomst over de koop van een onroerend goed niet tot stand kan komen, noch bewezen kan worden via elektronische weg. “Rechter jaagt schok door immosector”, luidt de ene krantenkop. “Een bom onder de immosector”, meldt de andere. Bij de verkoop van vastgoed is het immers heel gebruikelijk dat makelaars, kopers en verkopers via e-mail of sms onderhandelen over een bod en daar ook op deze manier op ingaan. De vrees bestaat dat soortgelijke beslissingen deze modus operandi op de helling zetten.
  Publisher: Kluwer
  Published
 • presentation
  Vandenbussche, Wannes; 2018. Importing court-ordered apologies in US defamation law.
  LIRIAS1843189
  beschrijving


  Published
 • chapter
  Samoy, Ilse; Vandenbussche, Wannes; 2018. Angstschade: sleutel voor de toekomst of doos van Pandora?. Actuele ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht; 2018 Publisher: Intersentia
  LIRIAS1843173
  beschrijving


  Accepted
 • Vandenbussche, Wannes; 2017. Bewijsnood bij aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Nieuw Juridisch Weekblad; 2017; iss. 372; pp. 867 - 867
  LIRIAS1843190
  beschrijving
  In burgerlijke procedures gebeurt het regelmatig dat een partij er niet in slaagt om het vereiste bewijs te leveren, terwijl dit niet aan haar eigen gedrag te wijten is. Men spreekt dan van een toestand van bewijsnood. In het Belgische recht is bewijsnood een relatief onbekend begrip dat slechts sporadisch aan bod komt in de rechtspraak en rechtsleer. Hiermee staat het Belgisch rechtsstelsel in sterk contrast met andere rechtssystemen (zoals Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland), waar het concept zelfs opduikt in de overwegingen van het hoogste rechtscollege. De afwezigheid van het concept in onze bewijstheorie betekent echter niet dat het achterliggende probleem niet bestaat.
  Publisher: Kluwer
  Published
 • Vandenbussche, Wannes; 2017. Buchbesprechung: Evidence in Contemporary Civil Procedure / C.H. Van Rhee & A. Uzelac. European Review of Private Law; 2017; iss. 5; pp. 989 - 992 Publisher: Kluwer Academic Publishers
  LIRIAS1843195
  beschrijving
  Evidence in Contemporary Civil Procedure ist ein rechtsvergleichendes Sammelwerk, herausgegeben von C.H. van Rhee (Universität Maastricht) und A. Uzelac (Universität Zagreb), erschienen bei Intersentia Antwerpen. Die Autorenschaft ist sowohl in Bezug auf ihre jeweilige bisherige Forschungserfahrung, als auch in Bezug auf ihre Nationalität äußerst divers.

  Published
 • Vandenbussche, Wannes; 2017. Bagatelschade. Rechtskundig Weekblad; 2017; iss. 9; pp. 322 - 322
  LIRIAS1843194
  beschrijving
  Hoewel het begrip bagatelschade weinig juristen bekend in de oren klinkt, is het geen volledige xeno in het Belgische recht. In het verzekeringsrecht duidt het een schade aan die zo klein is dat de kosten van de schadeafhandeling niet opwegen tegen de schade zelf, zodat ze via de franchisebepaling niet onder de dekking valt. In het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht duikt de term vooralsnog niet op. Bestaan er dan geen schadeposten die zo verwaarloosbaar zijn dat ze geen monetaire schadevergoeding kunnen rechtvaardigen?
  Publisher: Intersentia
  Published
 • Declercq, Stefaan; Vandenbussche, Wannes; 2017. People of Tomorrow ontzeg je niet zomaar de toegang. De Juristenkrant; 2017; iss. 355; pp. 12 - 12 Publisher: Kluwer Rechtswetenschappen
  LIRIAS1843193
  beschrijving
  De 2017-editie van het dancefestival Tomorrowland zal vooral herinnerd worden wegens juri-disch gebakkelei. Midden juli raakte bekend dat na een proactieve screening 38 personen de toe-gang tot het festival zou worden geweigerd. De kortgedingrechter in Brussel draaide die maatre-gel voor drie betrokkenen terug. Beide beslissingen kregen ruime aandacht in de nationale pers en werden druk becommentarieerd op sociale media. Nu de people of tomorrow teruggevlogen zijn naar alle uithoeken van de wereld, past het de beschikking nog eens onder de loep te nemen, vin-den Stefaan Declercq en Wannes Vandenbussche. Ze raakt immers volgens hen een belangrijk onderliggend vraagstuk: Kan een organisator van een festival verbintenisrechtelijk iets onderne-men om de veiligheid te waarborgen?

  Published
 • Vandenbussche, Wannes; 2017. Bewijs van de verkoop van een onroerend goed: jurisprudentiële ontwikkelingen. Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed; 2017; iss. 3; pp. 236 - 246
  LIRIAS1843164
  beschrijving
  Deze bijdrage vormt het tweede luik van een diptiek die gewijd is aan de jurisprudentiële ontwikkelingen inzake de verkoop van een onroerend goed. In het eerste luik behandelt JENNIFER CALLEBAUT de totstandkoming van de overeenkomst. Nu richten we onze aandacht op het bewijs. Om een overeenkomst in rechte af te dwingen, is het niet voldoende dat deze geldig tot stand is gekomen. Wanneer er tussen partijen een geschil rijst over die overeenkomst, zal degene die de uitvoering ervan vordert deze moeten bewijzen. Zoals een bepaalde rechtbank zelf uitdrukt: “Het bestaan van wilsovereenstemming is één zaak, het naar recht vereiste bewijs is een andere zaak.” Dit artikel beoogt een overzicht te bieden van de rechtspraak en rechtsleer die de afgelopen jaren over het thema verschenen is, in combinatie met een analyse van de vonnissen en arresten die te vinden zijn in deze editie van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed.
  Publisher: Intersentia
  Published
 • Vandenbussche, Wannes; 2017. Het bewijs van een tekortkoming door een verzekeringsmakelaar aan zijn informatie- en adviesverplichtingen. Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de Droit Commercial Belge; 2017; iss. 4; pp. 439 - 443
  LIRIAS1843163
  beschrijving
  De bewijsrisicoverdeling bij de schending van informatieverplichtingen door professionelen is een veelbesproken thema in het Belgische recht. In de rechtsleer zijn over deze problematiek reeds vele liters inkt gevloeid. In de rechtspraak zijn talrijke uitspraken te vinden. Geschillen over de niet-naleving door artsen van hun informatieplichten spannen de kroon, maar ook tekortkomingen door advocaten, notarissen en beleggingsadviseurs geven regelmatig aanleiding tot discussie. Het bewijs van een tekortkoming door een verzekeringsmakelaar aan zijn informatie- en adviesverplichtingen staat traditioneel minder in de schijnwerpers. Het arrest van het hof van beroep te Luik van 1 juni 2016 vormt daarom een goede aanleiding om daar even bij stil te staan.
  Publisher: Larcier
  Published
 • journal-article
  Vandenbussche, Wannes; 2017. Alternative Causation in Asbestos Cases under Belgian Law. European Review of Private Law; 2017; Vol. 25; iss. 6; pp. 1141 - 1151
  LIRIAS1644544
  beschrijving

  Publisher: Kluwer Law International
  Published
 • journal-article
  Vandenbussche, Wannes; 2017. EVIDENCE IN CONTEMPORARY CIVIL PROCEDURE. European Review of Private Law; 2017; Vol. 25; iss. 5; pp. 989 - 991
  LIRIAS1638144
  beschrijving

  Publisher: Kluwer Law International
  Published
 • Allemeersch, Benoit; Vandenbussche, Wannes; 2017. Stand van zaken en actuele ontwikkelingen op het stuk van het bewijsrecht. Gerechtelijk Recht 2016-17; 2017; Vol. 100; pp. 33 - 65 Publisher: Die Keure; Brugge
  LIRIAS1838783
  beschrijving


  Published
 • book
  2017. VRG-Codex 2017-2018. Verzameling van de noodzakelijke wetteksten voor studenten in de rechten. Publisher: Wolters Kluwer; Mechelen
  LIRIAS1836395
  beschrijving


  Published
 • Vandenbussche, Wannes; 2016. Boekbespreking: Evidence in Contemporary Civil Procedure. Fundamental Issues in a Comparative Perspective / C.H. Van Rhee & A. Uzelac. Tijdschrift voor Privaatrecht; 2016; iss. 2; pp. 1119 - 1120 Publisher: Wetenschappelijke Uitgeverij E. Story-Scientia
  LIRIAS1843165
  beschrijving
  “Evidence in contemporary civil procedure” is een rechtsvergelijkend verzamelwerk waarvan de meeste bijdragen het voorwerp uitmaakten van een presentatie op het achtste congres van de Public and Private Justice (PPJ) series in mei 2013 te Dubrovnik. De focus ligt voornamelijk op de Oost-Europees continentale stelsels, maar ook een aantal West-Europese rechtssystemen (Duitsland, Frankrijk en Nederland) en het recht van Hongkong en Zuid-Afrika komen aan bod.

  Published
 • Vandenbussche, Wannes; 2016. Over de bewijsrisicoverdeling bij de schending van informatieplichten. Een gordiaanse knoop om te ontwarren?. Rechtskundig Weekblad; 2016; iss. 42; pp. 1665 - 1669
  LIRIAS1843123
  beschrijving
  In aansprakelijkheidsprocedures voor schendingen van informatieverplichtingen door een professioneel (zoals een arts, advocaat, notaris of beleggingsadviseur) duikt de vraag naar de toepassing van de bewijslastregels vaak op. Moet de informatiegerechtigde aantonen dat de professioneel zijn informatieverplichting niet heet nageleefd? Of volstaat het dat de informatiegerechtigde aantoont dat er een wettelijke of contractuele informatieverplichting op de professioneel rust, waarna het aan deze laatste toekomt om de naleving van zijn verplichting te bewijzen? Voor beide opties bestaan zowel juridischtechnische als normatieve argumenten. Het leerstuk presenteert zich als een echte gordiaanse knoop. Gedurende elf jaar was het windstil rond deze kwestie, maar in het hierboven gepubliceerde arrest van 25 juni 2015 laat het Hof van Cassatie er opnieuw zijn licht over schijnen
  Publisher: Intersentia
  Published
 • presentation
  Vandenbussche, Wannes; 2016. Het cassatiearrest van 25 juni 2015 en de algemene bewijsregels.
  LIRIAS1843124
  beschrijving


  Published
 • Vandenbussche, Wannes; Peeraer, Frederik; 2016. Twee zeldzame seizoenverschijnselen met betrekking tot bewijslast en bevestiging. Limburgs Rechtsleven; 2016; Vol. 42; iss. 1; pp. 34 - 42
  LIRIAS1843066
  beschrijving

  Publisher: LR
  Published
 • presentation
  Vandenbussche, Wannes; Cox, Kristof; 2016. Liability of the mediator in a comparative perspective.
  LIRIAS1843110
  beschrijving
  The session ‘liability of the mediator from a comparative perspective’ aims at reflecting on situations where a mediator runs the risk of being sued for his (non-) interventions. Although mediation is traditionally considered to be a low risk activity, mediator’s liability can arise out of several contexts (including liability for breach of contract and tortious liability, or even criminal liability in serious cases). In the past hardly any cases could be found, but recent examples in the Netherlands, France and Germany have shown that the topic does not merely have a theoretical interest.

  Published

In de kijker

 • Call for papers: Workshop Liability and Insurance: Public Authorities and tort law: a difficult marriage?

 • Recent verschenen: C.R. BORUCKI, "Als gezondheidszorg in tabaksrook opgaat: een selectievere ziekteverzekering vanuit mensenrechtelijk perspectief", in: A.L.M. KEIRSE, R.S.B. KOOL en R. ORTLEP (eds.), Ongezond en (on)geoorloofd, Den Haag, Boom Juridisch, 369 - 408. 

 • Recent verschenen: I.R.K. SAMOY, C.R. BORUCKI en A.L.M. KEIRSE, "De rol van het aansprakelijkheidsrecht in de in de juridische strijd tegen schade als gevolg van rookgedrag", in: A.L.M. KEIRSE, R.S.B. KOOL en R. ORTLEP (eds.), Ongezond en (on)geoorloofd, Den Haag, Boom Juridisch, 409 - 466. 

 • Recent verschenen: P.GILLAERTS, "Legaal maar gezondheidsbedreigend: buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht in de (s)t(r)ijd", in: A.L.M. KEIRSE, R.S.B. KOOL en R. ORTLEP (eds.), Ongezond en (on)geoorloofd, Den Haag, Boom Juridisch, 257 - 285. 

 • Recent verschenen: W. Vandenbussche, ‘Alternative causation in asbestos cases under Belgian law’, ERPL (European Review of Private Law), no. 6, 2017, 1141–1152.

 • Recent verschenen: W. Vandenbussche en L. Oplinus, “De taak van de advocaat in het licht van het bijzondere verjaringsregime van art. 2276bis BW” (noot onder Rb. Brussel 27 januari 2015), RW 2017-18, 1062-1068.

 • Recent verschenen: W. Vandenbussche, “O tempora, o mores. Over de totstandkoming en het bewijs van de verkoop van onroerend goed via elektronische weg” (noot onder Antwerpen 19 december 2016), TBBR 2018, 73-82.