Driejaarlijkse Prijs van het Antwerps Notariaat: Valerie Withofs

Op 13 december 2016 heeft het Antwerps Notariaat voor de zeventiende maal zijn Driejaarlijkse Prijs uitgereikt. Ditmaal viel de eer te beurt aan dr. Valerie Withofs voor haar proefschrift over contractsoverdracht, dat zij op 3 april 2015 verdedigde. De prijs werd om 17u uitgereikt in het Antwerps notaris huis (Koningin Elisabethlei 10, 2018 Antwerpen).

 

Op 13 december 2016 heeft het Antwerps Notariaat voor de zeventiende maal zijn Driejaarlijkse Prijs uitgereikt. Ditmaal viel de eer te beurt aan dr. Valerie Withofs voor haar proefschrift over contractsoverdracht, dat zij op 3 april 2015 verdedigde. De prijs werd om 17u uitgereikt in het Antwerps notaris huis (Koningin Elisabethlei 10, 2018 Antwerpen).

 

 

 

Samenvatting van het proefschrift

Overeenkomsten spelen onmiskenbaar een prominente rol in het handelsverkeer. Zij weerspiegelen een economische finaliteit en krijgen op die manier een vermogenswaarde. Tegelijk rijst de vraag naar de mobiliteit (overdraagbaarheid) ervan. Aan die bekommernis komt de contractsoverdracht tegemoet: zij maakt het mogelijk om de continuïteit van de overeenkomst verzekeren, wanneer een contractspartij de overeenkomst niet langer kan of wil voortzetten. 

De contractsoverdracht is in essentie een verandering van contractspartij. De rechtsfiguur beoogt immers om één van de contractspartijen (overdrager) in de contractuele verhoudingvolledig te vervangen door een derde persoon (overnemer), die de contractuele verhouding vervolgens als nieuwe (volwaardige) contractspartij voortzet. De overdrager verdwijnt daarbij uit de contractuele verhouding. Kenmerkend is dat de contractuele verhouding ondanks de verandering van contractspartij haar identiteit behoudt en ongewijzigd in haar geheel blijft voortbestaan. Dat behoud van identiteit biedt een aantal belangrijke voordelen: de accessoire zekerheidsrechten blijven in beginsel behouden, de duur van de overeenkomst loopt verder, de wetgeving die van toepassing was op het moment van de contractssluiting blijft in beginsel de overeenkomst na de overdracht beheersen en de contractsoverdracht heeft geen invloed op de lopende verjaringstermijnen.

Naar Belgisch en Frans recht ontbreekt een omvattende en algemeen aanvaarde theorie over de(gemeenrechtelijke) contractsoverdracht. Niet alleen de mogelijkheid van een (volmaakte) contractsoverdracht, maar in voorkomend geval ook de voorwaarden en de gevolgen ervan vormen het voorwerp van uiteenlopende opvattingen. De verwarring op dit punt wordt bovendien nog versterkt door de onzuivere afbakening ten opzichte van het aanverwante concept van de schuldoverdracht. De centrale doelstelling van het onderzoek is dan ook de ontwikkeling van een coherente en omvattende algemene theorie voor de(gemeenrechtelijke) contractsoverdracht onder bijzondere titel. Daarbijwordt eerst de (gemeenrechtelijke) mogelijkheid van contractsoverdrachtconceptueel onderbouwd. Vervolgens worden de totstandkoming en de gevolgen van de contractsoverdracht concreet uitgewerkt.

 

De commerciële editie van het proefschrift van dr. Withofs verscheen op 16 september 2015 in de reeks Recht en onderneming bij die Keure. Dit werk biedt een algemene en omvattende theorie van de contractsoverdracht.

lees meer