You are here: Home / Activiteiten

Activiteiten

 

 

UITNODIGING STUDIEDAG

 

 

22 november 2019 aan de KU Leuven

 

De Europese Unie in het leven van elke dag:

in de klas interactief en kritisch werken

met concrete gevallen

 

Op deze studiedag ontdek je hoe je aan je lessen –in verschillende vakdomeinen – op een aantrekkelijke en concrete manier een EU-dimensie kan geven door casussen te bespreken.

In de voormiddag legt Prof. Koen Lenaerts, president van het Europees Hof van Justitie en een begeesterend spreker, uit wat het betekent voor ons dagelijkse leven dat Vlaanderen en Brussel deel zijn van de EU. Daarna stelt Dr. Kris Grimonprez, expert in casusonderwijs over de EU, voor hoe je in de klas aan de slag kan gaan met verhalen gebaseerd op EU-rechtspraak. In de namiddag werken we in interactieve workshops rond enkele concrete casussen.

Wat is het concept?

Wie aan de EU denkt, heeft spontaan het institutionele aspect ervan voor ogen: welke instellingen zijn er? Hoe worden hun leden gekozen en wat doen ze? Nochtans is dat niet hoe de EU zich elke dag opnieuw in het leven van de leerlingen verstrengelt. Dan gaat het eerder om privacyregels op Facebook of het aanvaarden van cookies, om schadevergoeding bij vertraagde of afgeschafte vluchten, om hoofddoekenverboden, om klimaatopwarming, nieuwsberichten over de Brexit, quota voor vluchtelingenopvang, (dreigende) miljardenboetes voor Apple en Microsoft, enz.

De EU is dagdagelijks aanwezig in de krantenartikelen die leerlingen lezen, in de tv-programma’s die ze zien, of op de websites die ze bezoeken. Nochtans is dit inhoudelijke aspect van de EU veel minder eenvoudig in een lessenreeks te integreren. Want welke bevoegdheid heeft de Europese Unie juist om landen te dwingen vluchtelingenquota te aanvaarden? Welke regels heeft de EU uitgevaardigd om privacy of consumenten te beschermen?

In deze studiedag zullen wij een leermethode met bijhorend lesmateriaal voorstellen die toelaat om die EU-dimensie in het lessenpakket van het secundair onderwijs te verwerken. Daarbij ligt de focus niet zozeer op het ontwikkelen van volledige lessen over de EU. Het is daarentegen de bedoeling om via korte lesactiviteiten de EU te integreren in bestaande lessen in o.a. economie, aardrijkskunde, geschiedenis, burgerschap, PAV, cultuurwetenschappen, talen, ICT, wetenschappen en techniek, … Zo kunnen we leerlingen in het secundair onderwijs voorbereiden op hun toekomst in de EU als student, als werknemer, als consument, als gebruiker van sociale media en internet, als toerist, of gewoon als actieve burger.

Inhoud: multi-inzetbare casussen over EU-rechten, -plichten en –waarden

We brengen EU-rechten en -plichten aan met behulp van “storytelling”. Rechtszaken voor het Europees Hof van Justitie en mediaberichten dienen als basis voor verhalen die de leerlingen aanzetten tot reflectie over waarden, zoals gelijkheid, vrijheid en solidariteit. De gekozen casussen zijn multi-inzetbaar en maken de EU-dimensie in de zestien sleutelcompetenties aantrekkelijk en concreet. Ze sluiten aan bij leerinhouden van verschillende vakken. De leerlingen verwerven kennis en inzicht in het DNA van de EU.

Een greep uit de thema’s die aan bod komen: de interne markt, gelijkheid man-vrouw, niet-discriminatie op grond van godsdienstige overtuiging of op grond van seksuele gerichtheid, belangenafwegingen, privacy, migratie, milieu… Kom er concreet over nadenken aan de hand van het verhaal van de stewardess, van de verliefde studente, van de Roma en de elektriciteitsmeters op masten, van de tweedehandsauto en de garage, van de brandweerman, het schijndoden, de student en Facebook, de Spaanse zakenman en zijn recht om vergeten te worden, de betogingen aan de Brennerpas, …

Methode: casusonderwijs

Casusonderwijs laat, in combinatie met verschillende werkvormen, flexibel leren toe. Het is aanpasbaar aan de interesse en het niveau van leerlingen. Het bevordert vaardigheden zoals kritisch nadenken en attitudes zoals perspectiefwisseling. Casusonderwijs is bovendien een effectieve methode om transversaal te werken rond burgerzin en om te gaan met toenemende diversiteit. We reiken tools aan om met controversiële vragen in een veilige leeromgeving om te gaan.

We stellen lesmateriaal ter beschikking en hopen op je feedback om het materiaal te optimaliseren. In de loop van het schooljaar 2019-2020 wordt het lessenpakket verder aangevuld op basis van jullie feedback (tijdens en na de studiedag). De deelnemers aan de studiedag krijgen updates en het volledig uitgewerkte lessenpakket.

Op jullie vraag kunnen sommige verhalen voor taalonderricht ook in het Frans of Engels ontwikkeld worden.

Voor wie?

  • leerkrachten secundair onderwijs in uiteenlopende vakgebieden in aso, bso, kso en tso: economie, ICT, talen, wetenschappen en techniek, PAV, mens en samenleving of actief burgerschap, cultuur- en gedragswetenschappen, godsdienst en niet-confessionele zedenleer, aardrijkskunde, geschiedenis, recht, media, …
  • stakeholders in het onderwijs, zoals pedagogisch begeleiders en beleidsmedewerkers
  • studenten en docenten van de lerarenopleidingen.

Programma

9.30  uur

Onthaal - koffie

Faculteit Rechtsgeleerdheid, Tiensestraat 41, Leuven, lokaal DV1.02.56

10.00 uur

Inleiding

Prof. dr. Kurt Willems, prof. Onderwijsrecht, hoofd Leuven Centre for Public Law

10.20 uur

Vlaanderen in de EU: wat betekent dat concreet voor jou?

Prof. dr. Koen Lenaerts, President van het Europees Hof van Justitie

11.10 uur

Aan de slag met casussen

Dr. Kris Grimonprez, affiliated senior researcher Publiek Recht

Prof. dr. Ellen Claes, hoofddocent faculteit Sociale Wetenschappen en verantwoordelijk voor de Educatieve Master in de Maatschappijwetenschappen

Prof. dr. Griet Galle, docent Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en Educatieve Master in de Maatschappijwetenschappen

12.15 uur

Lunch

13.15 uur

Workshops

Keuze uit interactieve workshops over verschillende casussen (thema’s). Elke workshop wordt begeleid door een jurist (o.m. prof. dr. Kurt Willems; prof dr. Piet Van Nuffel, Instituut voor Europees recht; dr. Kris Grimonprez; de heer Roel de Meu, medewerker CASE4EU) en een vakdidacticus of leraar (prof. dr. Ellen Claes; prof. dr. Griet Galle; mevrouw Katrien Kempeneers, leerkracht cultuurwetenschappen).

Faculteit Rechtsgeleerdheid, monitoraatslokalen 01.01, 01.20, 02.01 en 02.20

15.00 uur

Afsluiting: jullie vragen en suggesties; onze uitnodiging tot samenwerking in het project; leerlingenprijs EUcitizenCOMIX

Faculteit Rechtsgeleerdheid, Tiensestraat 41, Leuven, lokaal DV1.02.56

15.30 uur

Einde

Project EU learning@school

Deze studiedag wordt georganiseerd door docenten en medewerkers van het Centrum voor Publiek Recht en het Instituut voor Europees Recht van de faculteit Rechtsgeleerdheid en van de Educatieve Master Maatschappijwetenschappen aan de KU Leuven. De studiedag kadert in een Erasmus+ project voor EU learning @ school aan de KU Leuven (CASE4EU).

Jean Monnet Project for Innovation - Kick Off Conference - Case teaching about EU rights and values in secondary schools: empowering for active citizenship by means of teacher training and evidence informed development of innovative didactic materials

Klik hier voor meer informatie over dit project.

Praktisch

Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht (klik hier).

Waar en wanneer?

KU Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Tiensestraat 41, Leuven (klik hier voor locatie)

Vrijdag 22 november 2019

Op de dag zelf zal signalisatie aanwezig zijn om u de weg naar de juiste aula te wijzen.

 

Vragen? Contacteer Kris Grimonprez (klik hier).