You are here: Home

 

 

 
 

CASE4EU - Casusonderwijs over EU-rechten en -waarden in het secundair onderwijs: empowerment voor actief burgerschap door middel van de lerarenopleiding en de ontwikkeling van innovatief didactisch materiaal, evidence informed

CASE4EU is een Erasmus+ (Jean Monnet) innovatieproject aan de KU Leuven, onder leiding van professoren en medewerkers van het Centrum voor Publiek Recht, het Instituut voor Europees Recht en de Educatieve Master Maatschappijwetenschappen. Het ontwikkelt nieuwe pedagogische inhoud en methoden voor EU-leren op middelbare scholen.

Het project heeft tot doel om de EU-burgers in staat te stellen hun democratische rechten uit te oefenen en hun verantwoordelijkheden in de samenleving op te nemen, diversiteit te waarderen en een actieve rol te spelen in het democratische leven. Het richt zich tot leerkrachten in de initiële lerarenopleiding en in de navorming. Uiteindelijk zijn het de leerlingen in het secundair onderwijs aan wie het project ten goede komt. Het beantwoordt aan hun wens om meer te leren over hun rechten en verantwoordelijkheden als EU-burger (Eurobarometer).

Het project onderzoekt op een empirisch onderbouwde manier (d.w.z. in overleg met de actoren in het onderwijs) hoe zaken die door het Europees Hof van Justitie zijn beslist of in de media zijn besproken, als leermiddel in de klas kunnen worden gebruikt. Deze aanpak zal de EU-dimensie in verschillende sleutelcompetenties voor een leven lang leren versterken. Verhalen van burgers die hun EU-rechten hebben verdedigd, kunnen de belangstelling van leerlingen wekken, hun begrip van de waarden, doelstellingen en beginselen van de EU (gebaseerd op de EU-Verdragen en het Handvest van de grondrechten) verdiepen en uitnodigen tot kritisch denken. Discussies tussen jonge EU-burgers in de klas zijn het begin van een Europese openbare ruimte. Het werken met casussen (‘storytelling’) maakt van EU-burgerschap een tastbare realiteit.

CASE4EU is opgezet als een pilootproject voor onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap (hoofdzakelijk in de Nederlandse taal). Door het geven van opleiding aan leerkrachten — die multiplicatoren zijn van EU-kennis, attitudes en waarden waarop de EU is gebaseerd — zal het project een langdurig effect hebben. Het project zal lesactiviteiten en bijhorend didactisch materiaal ontwikkelen om de EU-dimensie op een flexibele manier te integreren in het curriculum van het secundair onderwijs, en dit binnen verschillende vakdomeinen en verschillende onderwijsniveaus. De resultaten zullen worden besproken met beleidsmakers, curriculumontwerpers en andere betrokkenen. Het is de bedoeling om de activiteiten in een vervolgproject uit te breiden naar andere lidstaten. Het project loopt van 1 september 2019 tot 28 februari 2021.

Studiedag op 22 november 2019 (klik hier