RECHTSPRAAK EN RECHTSVORMING IN EUROPEES VERBAND

Prof. M.E. STORME

SYLLABUS
: http://www.storme.be/RREV.pdf

(ander materiaal op http://www.storme.be/BEPR.html)


INHOUD
 

HOOFDSTUK I. RECHTSKONFLIKTEN IN HET INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT : VERWIJZINGSREGELS OF RECHTSEENMAKING ?

A. INLEIDING
1. RECHTS- EN BEVOEGDHEIDSKONFLIKTEN
2. RECHTSKONFLIKTEN

B. KLASSIEK INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT : VERWIJZINGSRECHT
3. TECHNIEKEN BIJ RECHTSKONFLIKTEN
4. DE VERWIJZINGSREGEL
5. VEELHEID EN EENHEID VAN VERWIJZINGSREGELS
6. OPSOMMING VAN DE BELANGRIJKSTE VERWIJZINGSREGELS
7. HET E.V.O.

C. ENKELE BIJZONDERE VRAGEN.
8. REGLES D'APPLICATION IMMEDIATE
9. TOEPASSING VAN BUITENLANDSE REGLES D'APPLICATION IMMEDIATE ?
10. HET CONFLIT MOBILE

D. ALTERNATIEVEN VOOR VERWIJZINGSRECHT
11. EEN OPLOSSING VOOR HET CONFLIT MOBILE EN EEN ALTERNATIEF VOOR VERWIJZINGSREGELS : EENMAKING OF ERKENNINGSREGELS
12. ZEVENTIENDE MODEL
13. MATERIELE REGELS VAN IPR
14. MATERIELE REGELS VAN IPR EN ZEVENTIENDE MODEL

HOOFDSTUK II. WEDERZIJDSE ERKENNING IN HET KADER VAN DE GROND-VRIJHEDEN IN DE EG.

INLEIDING : DOELSTELLINGEN VAN DE EG

15. DOELSTELLINGEN

A. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN, DIENSTEN EN PERSONEN
15 BIS. VIER VRIJHEDEN

1. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN
16. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN
17. HARMONIZATIE EN TOESTAND BIJ GEBREKE DAARAAN
18. EVENREDIGHEIDSBEGINSEL
19. EVENREDIGHEIDSTOETS - NADERE UITWERKING
19bis. NOODZAKELIJKHEID EN EVENREDIGHEID IN ENGE ZIN
20. SANKTIE
21. NIEUWE AANPAK VAN HARMONIZATIE
22. BEPERKING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED
23. GEVOLG : OORSPRONGLANDBEGINSEL

2. VRIJ VERKEER VAN DIENSTEN
24. ALGEMENE BEGINSELEN
24BIS. TOEPASSINGSGEBIED - BEGRIP DIENST
24TER. TOEPASSINGSGEBIED - GRENSOVERSCHRIJDEND KARAKTER
24QUATER. TOEPASSINGSGEBIED - "VERKOOPMODALITEITEN"
25. EVENREDIGHEIDSTOETS BIJ DIENSTEN
26. EIGENHEID VAN DE TOETSING BIJ DIENSTEN
27. MOGELIJKE KONSEKWENTIES VOOR LIDSTATELIJK RECHT

3. VRIJ VERKEER VAN WERKNEMERS
27BIS. BOSMAN

4. MEDEDINGING TUSSEN RECHTSSTELSELS
27TER. MEDEDINGING TUSSEN RECHTSSELSELS
27QUATER. DELOKALIZATIE

B. VRIJ VERKEER VAN VONNISSEN
28. HET EUROPEES BEVOEGDHEIDS- EN EXEKUTIEVERDRAG
29. BEPERKINGEN VAN HET VRIJ VERKEER VAN VONNISSEN
30. BEVOEGDHEIDSREGELS ALS INSTRUMENT VOOR VRIJ VERKEER
30BIS. ENKELE BEVOEGDHEIDSREGELS IN DE E.Ex.-VERORDENING -

C. VRIJ VERKEER VAN BUITENLANDS RECHT
31. VRIJ VERKEER VAN BUITENLANDS RECHT ?

HOOFDSTUK III: RECHTSTRANSPLANTATIE, HARMONIZATIE EN EENMAKING VAN PRIVAATRECHT - WERKWIJZEN.


32. OVERZICHT

A. RECHTSTRANSPLANTATIE
33. RECHTSTRANSPLANTATIE

B. VORMEN VAN HARMONIZATIE
34. INTERNATIONALE EENMAKING DOOR WETGEVING - WIJZE VAN OMZETTING IN NATIONAAL RECHT
35. INTERNATIONALE EENMAKING - INHOUD
36. EENMAKING EN HARMONIZATIE IN EG-VERBAND - MIDDELEN

C. INHOUDELIJKE AARD
37. ALGEHELE EENMAKING
38. HARMONIZATIE VAN MINSTNORMEN
39. UITVAARDIGEN VAN EEN "ZEVENTIENDE MODEL"
40. MATERIËLE REGELS VAN IPR EN SOORTGELIJKE
41. EENVORMIGE GRONDTEKST MET AFWIJKINGSMOGELIJKHEID VOOR DE LIDSTATEN
42. KEUZE VAN HET SOORT EENMAKING

C. PRIVATE EENMAKING
43. ALGEMEEN EN STANDAARDVOORWAARDEN
44. ARBITRAGE
45. LEX MERCATORIA EN RESTATEMENTS
46. GEBRUIK EN TOEPASSINGEN VAN DE BEGINSELEN
47. GEBRUIK EN TOEPASSINGEN VAN DE BEGINSELEN - RECHTSKEUZE VAN DE BEGINSELEN ?
47 BIS ­ VERWIJZINGSREGELS DIE VERWIJZING NAAR NIET-STATELIJK RECHT TOELATEN (RECHTSKEUZE IN ENGE ZIN) ?
47 TER - HET GEKOZEN OF KRACHTENS VERWIJZINGSREGELS TOEPASSELIJK RECHT KENT EEN SOEPELE REGELING VOOR INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN (GEEN RECHTSKEUZE, MAAR REGELKEUZE)
48. GEBRUIK EN TOEPASSINGEN VAN DE BEGINSELEN - DEZE BEGINSELEN ALS LEX MERCATORIA ?
49. GEBRUIK EN TOEPASSINGEN VAN DE BEGINSELEN - ONZEKERHEID OVER DE TOEPASSELIJKE REGEL
50. GEBRUIK EN TOEPASSINGEN VAN DE BEGINSELEN - LEEMTEN IN HET TOEPASSELIJKE RECHT
51. GEBRUIK EN TOEPASSINGEN VAN DE BEGINSELEN - GEMEEN EUROPEES RECHT ?

HOOFDSTUK IV. DE RECHTSTREEKSE EN ONRECHTSTREEKSE WERKING VAN HET EUROPEES GEMEENSCHAPS-RECHT

A. RECHTSTREEKSE WERKING EN VOORRANG
1. RECHTSTREEKSE WERKING EN RECHTSTREEKSE TOEPASSELIJKHEID
52. RECHTSTREEKSE TOEPASSELIJKHEID

2. RECHTSTREEKSE WERKING
52 BIS. BEGRIP RECHTSTREEKSE WERKING
52 TER DUALISME EN MONISME
52QUATER. ­ RECHTSTREEKSE WERKING TEGEN DE ACHTERGROND VAN HET BEGINSEL VAN ONRECHTSTREEKS BESTUUR
53. AANVAARDING RECHTSTREEKSE WERKING
54. UITWERKING BIJ RECHTSNORMEN DIE ALS DUSDANIG DEEL UITMAKEN VAN HET NATIONALE RECHT
54.BIS RECHTSTREEKSE WERKING VERDRAGSBEPALINGEN
55. RECHTSTREEKSE WERKING VERORDENINGEN EN BESCHIKKINGEN
56. (GEEN) RECHTSTREEKSE WERKING VAN RICHTLIJNEN
57. VORMEN VAN ZGN. VERTIKALE RECHTSTREEKSE WERKING VAN RICHTLIJNEN

3. VOORRANG GEMEENSCHAPSRECHT
58. VRAAGSTELLING ALGEMEEN
58 BIS ­ VRAAGSTELLING GEMEENSCHAPSRECHT
58 TER ­ GEMEENSCHAPSRECHT EN NATIONALE GRONDWET
58 QUATER ­ GEMEENSCHAPSRECHT EN INTERNATIONAAL RECHT

B. ONRECHTSTREEKSE WERKING; GEMEENSCHAPSTROUW
59. ONRECHTSTREEKSE WERKING

1. GEMEENSCHAPSRECHTKONFORME UITLEG VAN NATIONAAL RECHT
59 BIS. RICHTLIJNKONFORME UITLEG
60. RICHTLIJNKONFORME UITLEG - DRAAGWIJDTE
61. "DERDENWERKING" VAN RICHTLIJNEN T.A.V. PARTIKULIEREN ?
62. ONRECHTSTREEKSE WERKING : UITLEG KONFORM AANBEVELINGEN, RESOLUTIES, E.D.

2. BONDSTROUW
62BIS. WERKING NIET OP VOORHAND TEGENWERKEN
63. ANDERE OPZICHTEN VAN BONDSTROUW

HOOFDSTUK V. - ALGEMENE RECHTSBE-GIN-SELEN IN DE EUROPESE RECHTSPRAAK - SYSTEMATISCHE UITLEG.


98. ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN EN RECHTSVERGELIJKENDE WERK-WIJZE

A. RECHTSZEKERHEID, VERTROUWENSBEGINSEL E.D.
99. TOEPASSINGEN VAN HET VERTROUWENSBEGINSEL - RECHTSZEKERHEID - NIET-TERUGWERKING RECHTSREGELS
99 BIS. - BEPERKING TERUGWERKING RECHTSPRAAK
100. ANDERE TOEPASSINGEN VAN HET VERTROUWENSBEGINSEL
100 BIS. RECHTSVERWERKING

B. GOEDE TROUW EN RECHTSMISBRUIK; PAULIANA
100 TER. GOEDE TROUW

C. EVENREDIGHEIDSBEGINSEL; NORMDOELBEGINSEL
101. EVENREDIGHEIDSBEGINSEL

D. GELIJKHEIDSBEGINSEL
102. GELIJKHEIDSBEGINSEL (NON-DISKRIMINATIE)
103BIS. POSITIEVE DISKRIMINATIE EN DE BEPERKING DAARVAN

E. GRONDRECHTEN
103. GRONDRECHTEN ALS GEMEENSCHAPSBEGINSELEN
104. GRONDRECHTEN : RECHTEN VAN VERDEDIGING IN GESCHILLEN MET DE OVERHEID, BEROEPSGEHEIM, BESCHERMING PRIVACY, E.D
104BIS. OPENBAARHEID VAN BESTUUR -

E. UITLEG VAN ALGEMENE BEGRIPPEN : AUTONOOM-SYSTEMATISCH ?
105. SYSTEMATISCHE UITLEG : BV. OVERMACHT
106. ALGEMENE BEGINSELEN TOEGEPAST BIJ GESCHILLEN INZAKE GELDSCHULDEN
106BIS. ONGEGRONDE VERRIJKING
106 TER. VOORBEELDEN VAN OVEREENKOMSTENRECHT
106 QUATER. ANDERE VOORBEELDEN

HOOFDSTUK VI. DE REIKWIJDTE EN VOLLE WERKING VAN HET EUROPEES GEMEENSCHAPSRECHT

A. REIKWIJDTE VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT

79. VRAAGSTELLING
79BIS. VERORDENINGEN EN GEBIEDEN VAN GEMEENSCHAPPELIJK BELEID
79 TER. PROCESSUELE AUTONOMIE VAN DE LIDSTATEN
80. HARMONIZATIERICHTLIJNEN EN UITLEG VAN ALGEMENE BEGRIPPEN -

B. SANKTIONERING VOLGENS LIDSTATELIJK RECHT EN DAADWERKELIJKE RECHTSBE-SCHER-MING

1. BEGINSELEN
81. ALGEMENE BEGINSELEN
81 BIS - POSITIEVE EN NEGATIEVE KORREKTIES

2. POSITIEVE KORREKTIES
82. KORT GEDING EN VOORLOPIGE MAATREGELEN
83. TERZIJDESTELLEN VAN LIDSTATELIJK PROCESRECHT
84. (KORREKTIES OP) BEWIJSBEPERKINGEN
85. VERJARING (TIJDSBEPERKINGEN) EN DE KORREKTIES EROP
86. ANDERE KORREKTIES OP GROND VAN NEMO AUDITUR
86BIS (KORREKTIE VAN) ANDERE BELEMMERINGEN VAN TERUGVORDERING VAN ONVERSCHULDIGDE BETALINGEN
87. OBJEKTIVERING AANSPRAKELIJKHEID - GEEN BIJKOMENDE RECHTVAARDI-GINGSGRONDEN
88. DAADWERKELIJKE SCHADE-VERGOEDING
89. MAATREGELEN VEREIST TER BESCHERMING VAN WIE ZIJN RECHTEN GELDEND MAAKT
90. KORREKTIE VAN NIETIGHEIDSREGELS DIE KONTRAPRODUKTIEF WERKEN 91. RENTE
92. VERPLICHTING TOT TERUG-VORDE-RING STEUN - KORREKTIE OP DE BELEMMERINGEN DAARVOOR
92 BIS. VERPLICHTING TOT UITBETALING GEMEENSCHAPPSSTEUN
93 BIS - VERPLICHTING TOT INVORDERING GEMEENSCHAPSHEFFINGEN
93 TER : ENKELE WEL AANVAARDE BEPERKINGEN
93 QUATER : SLOTBESCHOUWING

3. NEGATIEVE KORREKTIES
94. NEGATIEVE KORREKTIE LIDSTATELIJK RECHT, BV. BEPERKING INTELLEKTUELE RECHTEN
94BIS. KORREKTIE VAN HET NAAMRECHT : KONSTANTINIDES

C. UITZICHTEN
95. EEN FEDERAAL "IUS COMMUNE"?
96. HARMONIZATIE PROCESRECHT ?

D. DOORWERKING IN HET LIDSTATELIJKE RECHT.
97. DOORWERKING VAN REGELS VAN GEMEENSCHAPSRECHT NAAR RECHTSVERHOUDINGEN VAN LOUTER LIDSTATELIJK RECHT

HOOFDSTUK VII - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EG EN AANSPRAKELIJKHEID VAN LIDSTATEN

64. INLEIDING

1. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN (288 (ex-215) EG)
65. DE AANPRAKELIJKHEID VAN DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN (ART. 288 (ex-215) EG) - INLEIDING
66. BEGINSELEN VAN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT, ZOALS GEHANTEERD VOOR DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEMEENSCHAP ZELF (ART. 288 (ex-215) EG)
67. VERHOUDING NIETIGVERKLARING - AANSPRAKELIJKHEID
68. AANSPRAKELIJKHEID VOOR NORMATIEVE HANDELINGEN - BEGINSELEN
69. AANSPRAKELIJKHEID VOOR NORMATIEVE HANDELINGEN - TOEPASSINGEN
70. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEMEENSCHAP ZELF EN DIE VAN DE LIDSTATEN

2. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LIDSTATEN VOOR SCHENDINGEN VAN GEMEENSCHAPSRECHT
71. FRANCOVICH EN DE DIAGONALE WERKING VAN RICHTLIJNEN
72. AANSPRAKELIJKHEID VAN LIDSTATEN VOOR SCHENDINGEN VAN GEMEENSCHAPSRECHT IN HET ALGEMEEN - RECHTSPRAAKOVERZICHT
73. AANSPRAKELIJKHEID VAN LIDSTATEN VOOR SCHENDINGEN VAN GEMEENSCHAPSRECHT - ALGEMENE VEREISTEN
74. HET ONRECHTMATIGHEIDSVEREISTE (SCHUTZNORM-LEER)
75. DE SCHULDMAATSTAF IN BRASSERIE DU PECHEUR - FACTORTAME-III EN HEDLEY LOMAS
75BIS. NUANCERING VAN FRANCOVICH : DE SCHULDMAATSTAF IN BRITISH TELECOM - DENKAVIT - DILLENKOFER
76. OORZAKELIJKHEIDSVEREISTE EN SCHADEBEPERKINGSPLICHT
77. ASPEKTEN OVERGELATEN AAN DE LIDSTATELIJKE RECHTER
77.BIS. VERVOLG - VERJARING
77 TER TOEPASSINGEN IN BELGIË

3. AANSPRAKELIJKHEID VAN PARTIKULIEREN VOOR SCHENDINGEN VAN GEMEENSCHAPSRECHT
78. AANSPRAKELIJKHEID VAN PARTIKULIEREN KRACHTENS GEMEENSCHAPS-RECHT

HOOFDSTUK VIII- UITLEG BIJ (GEDEELTELIJK) EENVORMIG RECHT - IN HET BIJZONDER DE E.Ex. VERORDENING

A. GRADEN VAN EENVORMIGE UITLEG
107. GRADEN VAN EENVORMIGE UITLEG - AFWEZIGHEID
108. GRADEN VAN EENVORMIGE UITLEG - UITLEGBEPALINGEN
109. GRADEN VAN EENVORMIGE UITLEG - INFORMATIE EN OVERLEG
110. GRADEN VAN EENVORMIGE UITLEG - BEVOEGD HOF
111. SPECIFIEKE VRAGEN VAN GEDEELTELIJK EENGEMAAKT RECHT
112. UITLEGWIJZEN

B. UITLEGWIJZEN IN HET GEMEENSCHAPSRECHT.

1. ALGEMEEN
113. UITLEGWIJZE EN REIKWIJDTE
113BIS. VOORBEELDEN

2. ROND HET EUROPEES BEVOEGDHEIDS-EN EXECUTIEVERDRAG
113TER. TOEPASSING : EUROPEES INTERNATIONAAL PROCESRECHT
114. ENKELE BEGINSELEN VAN DE E.Ex.-VERORDENING
115. BIJZONDERE BEVOEGDHEIDSREGELS
116. VOORRANG VAN DE E.Ex.-VERORDENING OP LIDSTATELIJK RECHT
117. EENVORMIGE UITLEG EN BEVOEGDHEID HJEG
118. EENVORMIGE UITLEG VAN BEGRIPPEN IZ. ONRECHTMATIGE DAAD
119. GEEN EENVORMIGE UITLEG VAN "PLAATS VAN UITVOERING"

C. AARD EN UITLEG VAN DE "BEGINSELEN VAN EUROPEES OVEREENKOM--STENRECHT"
120. WIJZE VAN UITLEG VAN DE BEGINSELEN
121. GOEDE TROUW 122. KLASSIEKE OPVATTINGEN IN DE BEGINSELEN - ALGEMEEN
123. MAATSTAF VOOR GEBONDENHEID AAN BELOFTEN
124. EERDER KLASSIEKE OPVATTING VAN DE TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
125. PROPORTIONALISTISCHE BENADERING VAN SANKTIES