Stormes taal- en spellingblad


Nederlands (en aanverwante) taal en taalgeschiedenis

 • Guide to offline materials : Dutch
 • tuisblad met "vals vriende" nederlands-afrikaans (False Friends in Dutch for Afrikaans speakers)
 • Meander linkspagina literatuur
 • Dutch-English dictionary
 • "Spreekmoorden en verzegden" door / as compiled by Herman Elderson
 • U kan luisteren naar / you can listen to RNW (Radio Nederland Wereldomroep)
 • Krantnet : overzichtspagina Nederlands- en Afrikaanstalige kranten
 • Van Keymeulen's bladzijden Vlaams - Brabants - Limburgs (met kaarten)
 • Bijdragen van Ruud Harmsen / Articles by R. Hamsen
 • R. Thijs' Bladzijden Vlaams - Brabants - Limburgs (met kaart Nederrhynsch in 1844)
 • "Vlaenderen dach en nacht denc ic aen U" (Hoffmann von Fallersleben)
 • dialectwoordenboeken (zuid)nederlandse dialecten
 • de nederlandse letteren
 • Kaart van Nederlandse dialecten
 • Woordenboeken - Dictionaries

 • ftp at purdue
 • ftp at oxford
 • www at paderborn
  web of on-line Dictionaries
 • Gratis parafraseerhulpmiddel en thesaurus in het Engels
 • Andere talen


  Algemeen - Europa

  Overzicht van alle europese talen : Mercator linguistic law

  Charter minderheids- en streektalen - european charter for regional or minority languages - Charte européenne des langues régionales ou minoritaires


  Germaanse talen / germanic

 • Afrikaans oppie net - die knoop (bestemmingen afrikaans)
 • listserver@unseen.aztec.co.za
  The following contents: subscribe AFRIKAANS Your name Your surname
  Nothing in the subject line.

 • Icelandic hypertext grammar
 • Guide to "Lowlands" languages (Afrikaans, Dutch, English (Pre-Modern), Frisian, Low Saxon (Low German), and (Germanic) Scots) + further links
 •  
 • Scots Scuil Wab
 •  
 • Norwegian dictionary (Sveinung W. Tengelsen)
 •  
 • J. Strunk' "deutsch" (Old High German and Old Low German)
 • Keltische talen / Celtic

 • Cornish course (Kernow)
 • Breton (Brezonac)
 • Welsh (Cymru)
 • Manx
 • Romaanse talen / romanic

 • Waals - Wallonian
 • Union Culturelle Wallonne
 • Wallo-Lorrain de Bastogne (L'Íwe ki dwar)
 • Champenois
 • Marollien de Bruxelles
 •  
 • Le droit de la langue française
 • Teksten in verband met natie en geschiedenis in de Nederlanden / Vlaanderen en volkerengeschiedenis

  Spelling


  WETTEKSTEN

  Spellingbesluit van de Prins-Regent van 9 maart 1946, B.S. 5-4-1946

  "Artikel 1.
  De conclusies die genomen worden en de regels die voorgesteld worden door de Nederlandsch-Begische Commissie, opgericht overeenkomstig de gezamenlijke verklaring door de Belgische en Nederlandsche regeeringen op 20 maart 1944 te Londen afgelegd, worden (...) aangenomen voor het onderwijs van het Nederlandsch, voor de administratieve briefwisseling, voor de Nederlandschen tekst der wetten en besluiten en, in het algemeen, voor alle openbare akten uitgaande van de wettig aangestelde overheid"

  Zoals prof. Tops terecht opmerkt, legt het recente spellingbesluit enkel de officiële spelling vast, maar zegt het niet op wie ze van toepassing is. Ze geldt enkel het onderwijs van het Nederlands, zelfs niet het onderwijs in het Nederlands. Behalve ambtenaren in funktie en docenten Nederlands kan iedereen dus aan de zogezegd nieuwe, in feite reaktionaire, spelling zijn voeten vegen.

  VINDPLAATSEN SPELLINGREGELS

  Voor wie toch de reaktionaire spelling wil bestuderen : uitleg over de nieuwe spellingsregels is te vinden :

 • op de server van de vlaamse gemeenschap (ministerie van onderwijs)
 • op de server van het nederlandse Ministerie Onderwijs Kultuur & Wetenschap
 • innerspace spelling databank
 • op de server van de KU Leuven - spelling
 • In 2005 maakt de Taalunie het nog erger. Reachte kwam er vanuit vele hoeken. Zie onder meer de reactie op de spellingblog en in Veto.

  Maar waarom zou U niet de spelling-Geerts proberen (ook op storme.be) - dan schrijft U tenminste wat meer Nederlands in plaats van bastaargoens. VETO deed het (7) jaren , maar nu jammer genoeg niet meer (zie Veto stapt af van spelling-Geerts).

  OPINIE-STUK

  "DUIZENDEN VAN HUN BURGERSCHAP BEROOFD DOOR ANTI-INTEGRATIEBELEID VAN EEN REGULERINGZIEKE OVERHEID"

  Die Gedanken sind frei.

  In een paniekreaktie na het uitlekken van de voorstellen van een kommissie ter integratie van vreemdelingen heeft de overheid vorig jaar een beslissing genomen waarvan de absurditeit pas onlangs ten volle aan het licht is gekomen. Daarbij werd weer eens toegegeven aan de druk van de straat en van enkele ekonomische drukkingsgroepen. Ten gevolge daarvan zijn er vele duizenden die binnenkort, dit is in 1996, hun burgerschap verliezen, hoewel velen onder hen sedert jaren zijn ingeburgerd en minstens door een vrij grote "progressieve" minderheid in Vlaanderen ook als dusdanig werden erkend. Dat diegenen onder hen die zich niet vervoegen naar of buigen voor de regels en gebruiken hier te lande niet noodzakelijk gelijk moeten worden behandeld, dat er voor hen een uitzonderingsregieme wordt ingesteld, vind ook ik maar normaal. Maar de diskriminatie is bijna uitsluitend gegrond op de - vreemde - afkomst. Van vele gediskrimineerden is deze vreemde afkomst sinds lang vergeten, zij wonen sedert meerdere generaties onder ons en gedragen zich als de onzen. De door de overheid genomen beslissingen hebben hen evenwel, na een zeker gedoogbeleid van jaren, volledig van deelname aan de openbare diensten - onderwijs inbegrepen ! - uitgesloten. Politieke druk wordt uitgeoefend op éénieder om ook in zijn privee-betrekkingen deze diskriminatie te voltrekken. Uitzonderingen zijn enkel gemaakt voor bepaalde vormen van gezinshereniging, waarover bovendien nog met grote willekeur werd beslist. De media leggen er zich bij neer, sommige ervan zoals de openbare omroep hebben zelfs openlijk hun steun betuigd aan de diskriminatiepolitiek en geprobeerd de integrationisten belachelijk te maken.

  Deze rassistische politiek wordt hoofdzakelijk gemotiveerd met een beroep op het gebrek aan "acceptatie", door de bevolking, van een inburgering van de nochtans in hun gedraging reeds geïntegreerde vreemdelingen. Verder wordt betoogd dat het gedoogbeleid van de laatste jaartienden de bevolking alleen maar in onzekerheid heeft gebracht, en dat deze dringend terug een houvast nodig heeft. Betrekkelijke vrijheid moet weer plaats maken voor repressie of regulering. Daartoe moeten de ingeburgerde vreemdelingen, enkele willekeurige gevallen van gezinshereniging niet te na gesproken, dan worden opgeofferd. Velen ervan hadden een dubbele nationaliteit, maar de idee van een dubbele nationaliteit alléén al is blijkbaar te veel voor onze gezagsdragers, die vinden dat iedereen netjes in één vakje moet worden gestopt, ook al is de bepaling van dat vakje zuiver willekeurig.

  Wie zijn deze slachtoffers van een koalitie van socialisten en christendemokraten (deze laatste zoals gewoonlijk ondanks het tegenpruttelen van de achterban met "vlaamse refleks"), met de medeplichtigheid van de liberalen en het Vlaams blok ?

  De rechtstreekse slachtoffers zijn de talloze bastaardwoorden die zich in verbuiging en vervoeging gedragen naar de spraakregels van het nederlands, maar aan wie het genot van de nederlandse spelling wordt ontzegd.

  Dat het Vlaams Blok met dit voegen en buigen geen genoegen neemt en meent dat woorden van vreemde oorsprong, altans diegene die er niet in geslaagd zijn zich voor 1954 te laten vernederlandsen, dan maar ten eeuwigen dage vreemd moeten worden geschreven, is politiek gezien nog konsekwent. De andere partijen (Volksunie en groenen) uitgezonderd, hebben er naast hun latent rassisme ook hun totale onkunde betreffende de geschiedenis van taal en spelling mee bewezen. Duizenden andere woorden van vreemde oorsprong mogen namelijk wel in het nederlands worden gespeld. Maar nu gaat de deur dicht. Voor een aantal woorden is men gaan tellen hoeveel woorden van een "gezin" (zelfde stam) reeds vernederlandst waren en hoeveel niet, waarna de "gezinshereniging" in een hele reeks gevallen dan toch willekeurig werd geweigerd. Verder mogen enkel de lievelingen van de Noord-Nederlanders, zoals seks, seksisme, kloon, klotefilm, koeskoes, kroket, softie, trukeren, teevee, bloes of boetiek nog worden ingeburgerd. Maar "kultuur" kan natuurlijk niet, want dat zou de Noord-Nederlanders teveel aan hun kollaboratie met de Duitsers herinneren. Met andere woorden, Vlaanderen heeft zich weer eens laten rollen.

  De nadelen zijn evident : onze kinderen blijven opgezadeld met een niet aan de hand van regels leerbare spelling van talloze woorden, de leerbaarheid voor anderstaligen vermindert, en dus ook de mogelijke aanwezigheid van het Nederlands in de wereld, en de zichtbaarheid of identiteit van het Nederlands in een taalgemengde omgeving zoals België vermindert. Wij blijven zitten met een spelling met een steeds groeiend aantal illegalen : woorden die als nederlandse woorden worden vervoegd of verbogen, maar geen nederlands kleedje mogen krijgen.

  Wanneer een dergelijk nefast beleid wordt opgelegd door politici die bewezen hebben er niets van te kennen, moet voor een jurist dan ook de vraag halen waar de overheid het recht haalt de spelling te regelen. Vooreerst is het goed even te benadrukken dat het gebruik van een bepaalde spelling uitsluitend wordt voorgeschreven voor de overheidsdienst (inbegrepen het onderwijs). Daarbuiten mag iedereen schrijven zoals hij wil. Doch zelfs daarbinnen - meer bepaald in het onderwijs - kan men m.i. hoogstens vereisen dat iemand de "officiële" spelling kent, maar niet dat hij ze gebruikt. De hele idee van een spellingreglementering hoort thuis in totalitaire staten en is onaanvaardbaar in een demokratie. De taal behoort het volk, en niet de machthebbers. De afschaffing van de spellingkeuze (niet van de dubbelspelling, want de dubbelspelling van éénzelfde klank wordt door de afschaffing van de vernderlandste vormen juist opgelegd) is evenwel simptomatisch voor de weer toenemende bedilzucht van de overheid in alle domeinen van het dagelijks leven.

  Nog onaanvaardbaarder is de diktatuur die buiten de overheidsdienst wordt uitgeoefend door de uitgeversconcerns, overigens bijna allen in Noord-Nederlandse handen. Paul van Ostaijen zou vandaag zijn gedichten niet meer uitgegeven krijgen. Zo krijgen we een verschraling en verstarring van onze taal en ons kultureel leven. Ik hoop dan ook dat van harte dat de vlaamse bevolking de moed zal hebben om de ziekelijke reguleringsdrang van de overheid op dit vlak te negeren en te blijven eksperimenteren met een langzame vernederlandsing van de spelling, zoals dit eeuwenlang is gebeurd. Er wordt op dit ogenblik reeds gewerkt aan een alternatieve woordenlijst der vernederlandste spelling. Alleen dode vissen "zwemmen" met de stroom.

  door prof. Matthias E. STORME

  Kommentaar : E-post: matthias@storme.be


  Verdere literatuur

  K. ELST, De Vier van Breda. Het spellingvraagstuk, Deltapers Wijnegem / Monnickendam, 119 p.; 400 fr. + 50 fr. portkosten op rekening nr. 408-0035891-66 van Deltapers

  Spellinglinks

  Roger Thijs Page contains also a section on the Dutch spelling, especially focussed on the y v./ ij issue.  Disclaimer: Information provided here does not reflect official UA viewpoints nor gives rise to any claim against the author