Thuisblad van Matthias E. Storme - Home Page of Matthias E. Storme

Grondwettelijk - historische teksten in verband met de Nederlanden

Documents related to the constitutional history of the Netherlands before 1815

 • Pacificatie van Gent 1576
 • Handvest voor aartshertog Matthias 1577
 • Unie van Utrecht - eerste Grondwet van de Verenigde Nederlanden 1579
 • Plakkaat van verlatinghe 1581 - ook op http://www.let.rug.nl/~usa/D/1501-1600/plakkaat/plakkaat.htm - English translation : The Dutch Declaration of Independence, 1581
 • Door de Unie van Utrecht geïnspireerde Articles of Confederation of the United Colonies of New England; May 19, 1643
 • William Temple: Observations upon the United Provinces of the Netherlands
 • William Temple: Dutch Government
 • William & Mary - The Declaration of Right,  February, 1689 (English Bill of Rights)
 • 1776-1790
 • - Door het Plakkaat van Verlatinghe geïnspireerde* Declaration of Independence of the Thirteen United States of America 1776
 • - Nederlandse vertaling van de Declaration of Independence, Dordrecht 1781
 • - Door de Unie van Utrecht geïnspireerde Articles of Confederation (eerste amerikaanse grondwet)
 • - Door het Plakaat van verlatinghe en de Declaration of independence geïnspireerde Onafhankelijkheidsverklaring van het graafschap Vlaanderen (transcriptie). Originele druk uit 1790 op: http://books.google.be/books?id=Cr5bAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
 • - Verzameling van XXIV. origineele charters, privilegien en keuren van de provincie van Vlaenderen, door 't bevel en op kost van de Staeten der zelve provincie gedrukt in de jaeren 1787 en 1788 (kopie van het exemplaar in de UB utrecht)
 • - Door de Unie van Utrecht geïnspireerde Tractaet van vereeniginghe (Confederatieverdrag) van de Verenigde Nederlandse Staten / Confédération des Etats Belgiques Unies van 11/20 januari 1790 (facsimile op http://modern-constitutions.de/BE-00-1790-01-11-nl-i.html)
 • Provisionele Organisatie van het Graafschap Vlaanderen 1790 (voorlopige constitutie)
 • - Constitution of the US (1787)
 • - Nederlandse vertaling van de US Constitution, Albany 1788: http://books.google.be/books?id=d7htgHLXlvMC&lpg=PA71&ots=ZKeRNzTkIG&pg=PA71#v=onepage&q&f=false
 • Zie verder over deze akten en de verbanden ertussen :
 • R.C. Van Caenegem : Historical considerations on judicial review and federalism in the United States of America, with special reference to England and the Dutch Republic
 • M.E. Storme, Beschouwingen over de rechtvaardiging van secessie bij aantasting van de "vrijheit hunder constitutien", Openingsrede plechtige openingszitting 30 jaar jonge balie Oudenaarde, Stadhuis Oudenaarde 16 november 2007
 • Documenten na 1815 - Documents after 1815


 • - Vlaemsche Beweging (Conscience & Snellaert), "Verklaring van Grondbeginselen door de verdedigers der nederduytsche volksregten aen hunne landgenoten gegeven", 1847
 • - Onafhankelijkheidsverklaring Vlaanderen 1917 door de activisten (Raad van Vlaanderen)
 • - Ontwerp van Grondwet voor Vlaanderen door de activisten: http://storme.be/ontwerpVlaamsegrondwet1918.pdf
 • - M.E. Storme, "Het voorstel voor een Handvest voor Vlaanderen: een testimonium paupertatis ? ", ter perse in J. DE MOT & B. DEPOORTER (red.), Liber amicourm Boudewijn Bocukaert, die Keure Brugge / U. Gent oktober 2012.
 • Teksten in verband met natie en geschiedenis in de Nederlanden / Vlaanderen
 • Een koninklijke opdracht - Back to the future, redevoering guldensporenherdenking Leuven 13.02.2002
 • Geschiedenis van de Boerenkrijg (1798)
 • Contactpunt geschiedenisonderwijs Vlaanderen
 • De Taalgrens in België - La frontière linguistique en Belgique - Die Sprachgrenze in Belgien - The linguistic border in Belgium.
 • Teksten in verband met natievorming buiten de Nederlanden

 • Delen van de toespraken van FICHTE, Reden an die deutsche Nation (1806, English translation) (1807, English translation)
 • Ierse onafhankelijkheidsverklaring 1916
 • Webstek over nationalism
 • ethnohistory database describing the movements dieknoop and locations of 891 ethnic units (each a "gens" or an archaeological assemblage) from 2200 BC to 1970 AD.
 • nationalistische organisaties - nationalist organisations (worldwide)
 • Collection of (modern) constitutions

  Kaarten-maps

  Middeleeuwse & historische bescheiden / medieval & historical documents