Onderzoeksproject: Hergo op school

Projectfiche
  •  Onderzoekers:
  •    Nicole Vettenburg
  •    Dieter Burssens
  •  Periode:
  •    1 december 2001 - 31 maart 2004
  •  Financiering:
  •    Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement    Onderwijs
Omschrijving onderzoeksproject

In dit onderzoek wordt gezocht naar nieuwe vormen van reageren op tuchtproblemen in de school. Vanuit de vaststelling dat de bestaande orde- en tuchtmaatregelen niet altijd voldoen, wordt verondersteld dat herstelgerichte maatregelen –zoals reeds succesvol toegepast binnen het gerechtelijk kader- ook binnen onderwijs goede resultaten zouden kunnen geven. In het eerste deel wordt het herstelrechtelijk sanctiemodel theoretisch gekaderd en vergeleken met het retributief en het rehabilitatief model. Het tweede deel bespreekt een survey waarbij een gestructureerde vragenlijst naar alle Vlaamse secundaire scholen werd verstuurd. De data geven een zicht op de sancties die in scholen worden toegepast en hoe deze sancties worden gemotiveerd. De respondenten blijken in de eerste plaats te sanctioneren uit rehabilitatieve overwegingen. Een aantal respondenten lijken nog te geloven in het afschrikkend effect van retributie. Herstelgerichte sancties worden ook toegepast, zij het in mindere mate. In het derde deel wordt het experiment met herstelgericht groepsoverleg in de school besproken. Veertien hergo’s werden georganiseerd nadat zich ernstige feiten voordeden in scholen. Data omtrent de methodiek werden verzameld uit observaties, interviews met deelnemers, intervisies met moderatoren en een focusgroepgesprek. De resultaten tonen bij de deelnemers een zeer hoge tevredenheid omtrent het verloop en het bereikte resultaat.

Relevante publicaties

- WALGRAVE, L., Met het oog op herstel, Leuven, Universitaire Pers, 2000, 178p.

- WALGRAVE, L. & VETTENBURG, N., Herstelgericht groepsoverleg. Nieuwe wegen in de aanpak van jeugddelinquentie en tuchtproblemen, Leuven, Lannoocampus, 2006, 130p.

- BURSSENS, D., & VETTENBURG, N., "Restorative Group Conferencing at School: A Constructive Response to Serious Incidents", Journal of School Violence, 2006, afl.  2, 5-17.