Leergang Pensioenrecht

Met de afsluiting van het tiende academiejaar van de Bijzondere Leergang Pensioenrecht is de tijd rijp om een evaluatie te maken. We kiezen ervoor om voor nog minstens tien jaar verder te gaan met de Leergang Pensioenrecht, maar dit met een nieuw en fris concept.
Achter de schermen wordt er druk gewerkt om de laatste hand te leggen aan dit nieuwe concept en kijken we reikhalzend uit naar het moment waarop we de nieuwe Leergang Pensioenrecht kunnen voorstellen aan het grote publiek.
Tot het zo ver is, kunnen we nog geen definitief collegerooster bekend maken. Het volgende kunnen we wel reeds bekend maken:
  • De lessen zullen telkens doorgaan op dinsdagavond van 17 tot (ten laatste) 21 uur.
  • Er zullen eveneens twee zaterdag colleges gepland worden van 9 tot 16 uur.
  • Het academiejaar zal starten op dinsdag 27 september 2016 en eindigen op dinsdag 23 mei 2017.
  • In de mate van het mogelijke, worden er tijdens de schoolvakanties geen colleges georganiseerd.
  • Het examen zal doorgaan op zaterdag 17 juni 2017 van 9 tot 13 uur.
  • De deliberatie en proclamatie worden georganiseerd op zaterdag 1 juli 2017 vanaf 11 uur.
Meer nieuws volgt spoedig!
Prof. dr. Yves Stevens
 

Pensioenrecht vandaag

 

De vergrijzing laat zich stilaan voelen. Het pensioenrecht dijt geleidelijk verder uit en kent steeds complexere vraagstukken van sociale en fiscale aard. Inzicht in en kennis van het pensioenrecht zijn onontbeerlijk bij het oplossen van pensioenproblemen.

Het pensioenrecht omvat niet alleen de wettelijke pensioenen. Ook de aanvullende pensioenen en het individuele pensioensparen vallen onder het pensioenrecht. Hier valt een duidelijk juridisch onderscheid tussen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren op. Ook het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de inkomensgarantie voor ouderen maken deel uit van het pensioenrechtelijke vraagstuk. Daarnaast neemt het aantal vragen van burgerrechtelijke en procesrechtelijke aard gestaag toe. Doorheen al deze materies loopt ook in toenemende mate een Europeesrechtelijke draad. Het pensioenrecht wordt duidelijk steeds meer een eigen rechtsgebied bestaande uit vele specifieke voorschriften vanuiteenlopende aard. Deze nationale en Europese beleidsregels maken een gedegen inzicht in de rechtspraak en de werking van de toezichthouders en pensioeninstellingen onmisbaar.

 voorzijde Valk

Opzet van de leergang

 

De leergang heeft als doel inzicht te bieden in de systematiek, de achtergronden en de concrete toepassing van het pensioenrecht. De actuele academische kennis en praktijkkennis van het pensioenrecht worden op een hoog niveau overgedragen. Het pensioenrecht wordt daarbij als een zeer breed domein benaderd.

Na afronding van de leergang zijn de deelnemers in staat om pensioenvraagstukken zelfstandig te behandelen, de pensioenjuridische en -fiscale problemen af te bakenen, alsmede relevante wet- en regelgeving en rechtspraak toe te passen. In de lessen wordt uitgebreid ingegaan op actuele thema's relevant voor practici, zoals de implementatie van de WAP (Wet Aanvullende Pensioenen), discriminatievraagstukken in aanvullende pensioenen, de pensioenrechten bij de overgang van onderneming, de fiscale behandeling van aanvullende pensioenplannen, de berekeningswijze van de inkomensgarantie voor ouderen ...