Instituut voor Constitutioneel Recht

Algemene Informatie

Het Instituut voor Constitutioneel Recht werd in 1968 opgericht. Het maakt deel uit van de Afdeling Publiek Recht. Het Instituut verzorgt het onderwijs over Staatsrecht in de Rechtsfaculteit en andere faculteiten van de K.U.Leuven. Hierbij wordt gestreefd naar een optimale betrokkenheid van de individuele student en wordt, waar mogelijk, interdisciplinair gewerkt. In het Instituut wordt onderzoek verricht in alle gebieden van het Staatsrecht. Vooreerst gebeurt onderzoek in de traditionele gebieden van het Staatsrecht, zoals de bronnen en de inrichting van de Belgische Staat. Het Instituut heeft een belangrijke rol gespeeld in het academische én het politieke debat tijdens de verschillende fasen van de Belgische Staatshervorming. Op het vlak van de federale theorievorming kan het op een unieke expertise bogen, waardoor het zowel in België als in het buitenland faam heeft verworven. Zeer gekend en succesvol zijn de studiedagen en de verslagboeken over elke grote Staatshervorming. Ook is het Instituut actief op het vlak van grondrechten - en mensenrechtenbescherming. Als resultaat van onderzoeksprojecten zijn er bv. al meerdere doctoraatsproefschriften verdedigd, zowel over de bescherming van de minderheden, in het bijzonder de taalminderheden, als over kinderrechten. Ten slotte is er binnen het Instituut een grote symbiose tussen theorie en praktijk, doordat meerdere leden ervan ook actief zijn binnen de hoogste rechtscolleges of aan de balie.

In de kijker

Nieuws

Op 21 november 2012 is Professor dr. André Alen gekozen tot Nederlandstalig voorzitter van het Grondwettelijk Hof voor een mandaat dat ingaat op 9 januari 2014 en eindigt op 31 januari 2016 (BS 10/10/2013).

Op 5 februari 2014 vond zijn plechtige installatie plaats. De toespraak die hij bij die gelegenheid gaf, kunt u hier lezen.

Professor dr. André Alen volgt Marc Bossuyt op. Professor Alen doceert staatsrecht. Hij was in het verleden kabinetschef van de Eerste Minister en Secretaris van de Ministerraad, en was assessor van de afdeling wetgeving van de Raad van State. 

Sinds 2001 is hij rechter in het Grondwettelijk Hof. In 2010 werd hij ook rechter ad hoc in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

 

Recente boeken

Constitutional Law of Belgium, International Encyclopaedia of Laws (A. Alen & D. Haljan (eds.)). De inhoudstafel, en de namen van de auteurs, vindt u hier.

Beyond Federal Dogmatics (S. Feyen)


In de media

Op zaterdag 8 maart 2014 was Jogchum Vrielink te gast in het Klara-programma Trio over het onderwerp holebirechten en homofobie. Meer informatie en de mogelijkheid om het programma te herbeluisteren, vindt u hier.

Het VRT-programma Terzake besteedde op 13 februari 2014 aandacht aan de goedkeuring van het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Annelies D'Espallier lichtte de vereisten ter zake van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap toe. U kunt het programma hier herbekijken.
 

Zoeken